Índice del artículo

 

Intents de crear Parròquia pròpia i separació, 1836-38 (VII)

En 1839 l’Ajuntament de Premià de Mar segueix enviant al Bisbe les documentacions per demanar la creació de la parròquia. “Dos certificats del 12 de març diuen que hi ha 1500 ànimes i exposen les dades de fundació del ajuntament. Els firmen: "El alcalde Juan Manent, el regidor 2º José Lloberas, el síndico procurador Antonio Moragas i Pedro Ramon".(1) 

En nova carta 19 de març 1839 l'Ajuntament demana a S. M. que com la Diputació erigí Premià en poble el 1836 per la part civil, li sigui concedit Rector. És parla de 1.500 habitants. La rèplica del Rector de Dalt ens parla de "813 almas de comunión".(2)  

E1 13 d'abril 1839 el Ministeri de Gracia i Justícia envia al Bisbe de Barcelona Pere Martínez de Sant Martí sol·licitud de l'Ajuntament de Premià de Mar per erigir Parròquia independent. Així, a primers de l'any 1840 el Sr. Bisbe demana que es comenci el procés obrin un  expedient per tal de determinar la conveniència o no de segregar ambdues parròquies. L'advocat fiscal, que serà Jaume Quintana, demana a l'Ajuntament que justifiqui la segregació”.(3)

L’Ajuntament ho fa en un document del 2 d'abril de 1840 i nomena comissionat al Rd. Narcís Figueras, "paborde de Ntra. Sra. de la Cisa" i vicari de Sant Pere de Premià, per que representi a l’ajuntament i per aconseguir la separació. Anant a veure el bisbe ha de ser qui amb la seva constància aconsegueixi la definitiva separació. Exposen la justificació per separar-se de parròquia, en base a 5 punts:

  • La distància de mitja llegua entre els dos nuclis, que consideren excessiva.
  • L'única via de comunicació és la Riera o Rambla.
  • Quan plou, la Riera queda tallada tant als vianants com als carruatges.
  • A causa de l'obstrucció de les comunicacions alguns veïns moren sense rebre els auxilis espirituals.
  • El poble de Sant Cristòfol ja disposa d'una església capaç de donar lloc als actes religiosos. 

És firmat per l'Alcalde Joan Estrader, Mariano Moragas regidor 1r, Ramon Cisa regidor 2º.(4) 

En un altre recurs del 10 maig el Comissionat Rd. Narcís Figueras diu que havent aconseguit St. Cristòfol de Premià de Mar la separació civil, per tenir més veïns que la seva matriu demana també la separació espiritual i fa vàries al·legacions com les anteriors.

El 16 maig el Bisbe uneix l'anterior recurs als antecedents i els passa al Rector de Premià de Dalt Mn. Eudald Ribes perquè informi del que ell cregui oportú.(5)

La resposta no és fa espera, i el 2 de juny el Rector de Premià amb una llarga carta diu que: “les al·legacions de l'Ajuntament de Premià de Mar no son exactes ni suficients. Al·lega que com que les obtencions de peu d'Altar i Estola no excedeixen a l'any de 26 Baptismes, que la majoria paguen amb un ral, de 10 matrimonis amb una almoina de 4 rals, amb tot plegat no podem subsistir 2 rectors. Al·lega altres coses sobre compliment del seu Ministeri. Referint-se a la població diu que sols ha crescut de unes 200 ànimes de comunió des de 1805, essent el total de 813 quina 34 part estan absents per llargues temporades o per anys en raó de ser navegants. Contradient el motiu de que alguns veïns moren sense rebre els últims sagraments diu: “de unos cuatro años a esta parte reside en dicho pueblo D. Lorenzo Cortés, cura párroco que fué de Vilasar de Mar, quien celebra diariamente la santa misa en la Iglesia de S. Cristóbal que existe en dicha población de construcción moderna, y bastante hermosa y capaz, y en un caso repentino puede subministrar a sus vecinos los expresados auxilios”. (6)    

Recopilat per Xavier Martín, comissió 175è

 -Història breu de Premia de Mar, Salvador Moragas Botey, ed. L’Aixernador

  1. -La separació dels dos Premià, Joaquim Marguenat, (dins revista Agrupació d'estudis científics i culturals, nº1)
  2. -Els orígens de la parròquia de Sant Cristòfor de Premià de Mar; Jordi Montlló Bolart, (dins revista Joves de Sant Cristòfol, núm. 11)
  3. -Història pintoresca de Premià de Mar, Ramon Coll Monteagudo, ed. Clavell, 2009
  4. -Índex dels expedients de l'arxiu Parroquial de Sant Cristòfol, Joaquim Moragas Botey, 1973
  5. -Expedients de l’Arxiu Diocesà de Barcelona amb copies a l'arxiu Parroquial de Sant Cristòfol.

Información adicional